Kayoko Hoshino - ginsai (morizara)

Kayoko Hoshino - ginsai (morizara)

700.00
Kayoko Hoshino - ginsai (gousu) IMG_1179 v1.jpg

Kayoko Hoshino - ginsai (gousu)

500.00
Akira Hoshino - ginsai-maru-yakishime (oobachi) IMG_1190 4.jpg

Akira Hoshino - ginsai-maru-yakishime (oobachi)

500.00
Akira Hoshino - shimakaku-yakishime (morizara)

Akira Hoshino - shimakaku-yakishime (morizara)

300.00
Akira Hoshino - maru-sankaku-yakishime (bachi)

Akira Hoshino - maru-sankaku-yakishime (bachi)

200.00
Akira Hoshino - nasugata-yaishime (meimeizara)

Akira Hoshino - nasugata-yaishime (meimeizara)

40.00
Akira Hoshino - guinomi IMG_1254 v3.jpg

Akira Hoshino - guinomi

30.00
Akira Hoshino - paperweight I IMG_1210 v1.jpg

Akira Hoshino - paperweight I

200.00
Kenji Nakano - kobiki (chuzara)

Kenji Nakano - kobiki (chuzara)

120.00
Kenji Nakano - kobiki (macha-wan)

Kenji Nakano - kobiki (macha-wan)

120.00
Shiho Takada - shigaraki (macha-wan) IMG_1201 v1.jpg

Shiho Takada - shigaraki (macha-wan)

70.00
Masahiro Morisaki - nezumi-shino (mukouzuke)

Masahiro Morisaki - nezumi-shino (mukouzuke)

60.00
Masahiro Morisaki - shino (mukouzuke) IMG_1222 v3.jpg

Masahiro Morisaki - shino (mukouzuke)

60.00
Masahiro Morisaki - yutekitenmoku (mitsuashizara) IMG_1225 v3.jpg

Masahiro Morisaki - yutekitenmoku (mitsuashizara)

60.00
rakuyaki - kikue (yunomi)

rakuyaki - kikue (yunomi)

60.00
rakuyaki - mugiwarate (macha-wan) IMG_1234 v2.jpg

rakuyaki - mugiwarate (macha-wan)

80.00
Yoshio Kato - oribe (kakuzara) IMG_1260 v1.jpg

Yoshio Kato - oribe (kakuzara)

50.00